in John Patrick Leary

Keywords 032 Leadership

John Patrick Leary begins his Leadership keyword with, “Every gangster, stock trader, and aspiring tough-guy’s favorite strategy manual, Sun Tsu’s The Art of War, counsels humility and generosity as the essence of leadership.”

The POTUS doesn’t seem to have read this work, or – if he has – learned anything from it. Currently, he seems to be leading the United States with a series of chants: “Send her back” is the most recent, while “Build that wall” and “Lock her up” are relegated to history. This lack of generosity has resulted in people realizing that there is a leadership vacuum, that they cannot count on government to support basic democratic principles, and that they have to take charge of their own lives.

Policing in America has historically had racial implications. The earliest forms of organized law enforcement in USA can be traced to slave patrols that tracked down escaped slaves, and overseers assigned to guard settler communities from Native Americans. In the centuries since, many law enforcement agencies directly participated in antagonizing communities of colour, or by shielding others who did.

Already on 2006-10-17, The Federal Bureau of Investigation, issued a bulletin White Supremacist Infiltration of Law Enforcement that detailed the threat of white nationalists and skinheads infiltrating police in order to disrupt investigations against fellow members and recruit other white supremacists. The bulletin was released during a period of scandal for many law enforcement agencies throughout the country, including a neo-Nazi gang formed by members of the Los Angeles County Sheriff’s Department who harassed black and Latino communities. Similar investigations revealed officers and entire agencies with hate group ties in Illinois, Ohio and Texas.

The FBI identified white supremacists in law enforcement as a concern, because of their access to both “restricted areas vulnerable to sabotage” and elected officials or people who could be seen as “potential targets for violence.” The memo also warned of “ghost skins,” hate group members who don’t overtly display their beliefs in order to “blend into society and covertly advance white supremacist causes.” “At least one white supremacist group has reportedly encouraged ghost skins to seek positions in law enforcement for the capability of alerting skinhead crews of pending investigative action against them.”

Wyoming senator Liz Cheney, daughter of former vice-president, Dick Cheney, stated: “Our opposition to our socialist colleagues, has absolutely nothing to do with their gender, with their religion, or with their race. It has to do with the content of their policies. They are wrong when they attempt to impose the fraud of socialism on the American people. They are wrong when they pursue policies that would steal power from the American people and give that power to the government.”

Clearly, this is nonsense. Ian Haney López and Heather McGhee have written, “In our diverse society, racism has been the plutocrats’ scythe, cutting down social solidarity to harvest obscene wealth and power.” The plutocrats’ fear is that Americans will unite, across racial, religious, immigration status, gender and similar divides and recognize a shared interest in taking control. At some point even the most dim-witted unemployed coal miner will realize that s/he has more in common with an undocumented immigrant, than with the elites.

On 2017-05-09, The Puget Sound John Brown Gun Club (PSJBGC) announced its founding. The day holds special significance as John Brown’s birthday. Its organizing principles include:

 • We stand against white supremacy;
 • We believe in true liberty for all people;
 • We stand for organized defense of our communities;
 • We are working class and poor people;
 • We are an above ground militant formation;
 • We stand against the nation-state and its forces which protect the bosses and the rich;
 • We stand against capitalism;
 • We stand against the wars of the rich;
 • We believe in the right of militant resistance;
 • We believe in the need for revolution.

The PSJBGC states on their website: “We Train in Defense. We legally train community members for the purpose of community defense, and we don’t rely on the state to do our work for us. We fully stand for the right of all adults who would defend themselves and their communities against far-right violence. This right includes the right to own, carry, and train with tactically useful rifles, pistols, and body armor.”

They also state that they work within communities: “We form coalitions with communities (of which many of us are a part) and organizations in our region – in particular, those from communities of color, indigenous communities, LGBTQ communities, all kinds of workers (from sex workers to tech workers), poor communities, houseless and migrant communities, religious minorities, those harmed by state violence (including prisoners), and organizations whose stated goals align with our goals.”

John Brown (1800 – 1859) was an American abolitionist, who advocated the use of armed insurrection to overthrow the institution of slavery in the United States. Historian James Loewen in, Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong, noted that historians considered Brown sane until about 1890, then considered him insane until 1970, when he once again regained his sanity.

Loewen further notes, “Brown’s willingness to go to the gallows for what he thought was right had a moral force of its own. ‘It seems as if no man had ever died in America before, for in order to die you must first have lived,’ Henry David Thoreau observed in a eulogy in Boston. ‘These men, in teaching us how to die, have at the same time taught us how to live.’ Thoreau went on to compare Brown with Jesus of Nazareth, who had faced a similar death at the hands of the state.” (p. 168).

Activity

Reflect on your feelings regarding leadership at the national, state/province, county and municipal level, as well as at your own workplace. Do you feel that your “leaders” are showing humility? Do you feel that you are being treated with generosity? If not, how do you want to effect change so that the qualities you value, are being given to you?

Nøkkelord 032 Lederskap

John Patrick Leary begynner sitt nøkkelord med, “Hver gangster, aksjehandler og håpefull tøffings favorittstrategihåndbok, Sun Tsus Kunsten å krige = The Art of War , råder ydmykhet og raushet som essensen av ledelse. “

Den amerikanske presidenten ser ikke ut til å ha lest dette verket, eller – hvis han har – lært noe av det. For øyeblikket ser det ut til at han leder USA med en serie slagord som passer bedre til en fotballkamp: “Send henne tilbake” er den nyeste, mens “Bygg muren” og “Lås henne opp” er relegert til historie. Denne mangelen på raushet har resultert i at folk innser at det er et lederskapsvakuum, at de ikke kan stole på at regjeringen støtter grunnleggende demokratiske prinsipper, og at de må ta ansvar for sine egne liv.

Bruk av politi i Amerika har historisk hatt rasemessige implikasjoner. De tidligste formen for organisert politi i USA kan spores til slavepatruljer som sporet opp rømte slaver, og tilsynsmenn som ble utpekt til å vokte nybyggerfellesskap fra indianere. I århundrene siden deltok mange politivesener med direkte mål å motvirke rettigheter til den svarte befolkningen, eller ved å skjerme andre som gjorde det.

Allerede 2006-10-17 ga Federal Bureau of Investigation ut en bulletin White Supremacist Infiltration of Law Enforcement som detaljerte trusselen fra hvite nasjonalister/ skinheads som infiltrerer politiet for å forstyrre etterforskningen mot medmedlemmer og til å rekruttere andre “hvitmakt” folk. Bulletin ble utgitt i en periode med skandale for mange politi i hele landet, inkludert en nynazistisk gjeng dannet av medlemmer av Los Angeles County Sheriff’s Department som trakasserte svarte og Latino samfunn. Tilsvarende undersøkelser avdekket offiserer og hele byråer med hatgruppebånd i Illinois, Ohio og Texas.

FBI identifiserte hvite supremacists i rettshåndhevelse som en bekymring, på grunn av deres tilgang til både “begrensede områder sårbare for sabotasje” og folkevalgte eller personer som kan sees på som “potensielle mål for vold.” Notatet advarte også om “Spøkelseskinn” = ghost skins, medlemmer av hatgrupper som ikke åpenlyst viser sin tro for å “blande seg i samfunnet og skjult forhindre hvitmakt årsaker.” “Minst en hvitmakt gruppe har angivelig oppfordret spøkelsesskinn til å søke stillinger i politiet for å gi muligheter til å varsle skinhead-mannskap om avventende etterforskningstiltak mot dem.

Wyoming-senator Liz Cheney, datter av tidligere visepresident, Dick Cheney, uttalte: “Vår motstand mot våre sosialistiske kolleger har absolutt ingenting å gjøre med deres kjønn, med deres religion eller med deres rase. Det har med innholdet i retningslinjene deres å gjøre. De tar feil når de forsøker å pålegge det amerikanske folket med sosialismensbedrageri. De tar feil når de fører politikk som ville stjele makt fra det amerikanske folket og gi den makt til regjeringen. ”

Det er klart dette er tull. Ian Haney López og Heather McGhee har skrevet , “I vårt mangfoldige samfunn har rasisme vært plutokratenes ljå, og kuttet ned sosial solidaritet for å høste uanstendig rikdom og makt.” Plutokratenes frykt er at amerikanere skal forene seg på tvers av rasemessige, religiøse, innvandringsstatus, kjønn og lignende kløfter og anerkjenne en felles interesse for å ta kontroll. På et tidspunkt vil selv den svakeste arbeidsløse kullgraver innse at han / hun har mer til felles med en udokumentert innvandrer, enn med elitene.

Den 05.05.2017 kunngjorde Puget Sound John Brown Gun Club (PSJBGC) sin stiftelse. Dagen har spesiell betydning som John Browns bursdag. Organiseringsprinsippene inkluderer:

 • Vi står imot hvitmakt overherredømme;
 • Vi tror på sann frihet for alle mennesker;
 • Vi står for et organisert forsvar av våre samfunn;
 • Vi er arbeiderklasse og fattige mennesker;
 • Vi er en overjordisk militant formasjon;
 • Vi er mot nasjonsstat og dens styrker som beskytter sjefene og de rike;
 • Vi står imot kapitalismen;
 • Vi står imot krigene som de rike har støttet;
 • Vi tror på retten til militante motstand;
 • Vi tror på behovet for revolusjon.

PSJBGC uttaler på deres hjemmeside: “Vi trener i forsvar. Vi trener fellesskapsmedlemmer lovlig i form av samfunnsforsvar, og vi er ikke avhengige av at staten gjør vårt arbeid for oss. Vi står fullt og helt for retten av alle voksne som vil forsvare seg og sine lokalsamfunn mot vold til høyre. Denne retten inkluderer retten til å eie, bære og trene med taktisk nyttige rifler, pistoler og kroppsrustning. “

De oppgir også at de jobber i lokalsamfunn: “Vi danner koalisjoner med lokalsamfunn (som mange av oss er en del av) og organisasjoner i regionen vår – spesielt de fra samfunn med farger, urfolk, LHBTQ-samfunn, alle slags arbeidere (fra sexarbeidere til teknikere), fattige lokalsamfunn, husløse og migrantsamfunn, religiøse minoriteter, de som er skadet av statlig vold (inkludert fanger), og organisasjoner som har uttalte mål samsvarer med målene våre. “

John Brown (1800 – 1859) var en amerikansk avskaffelsesmann, som tok til orde for bruk av væpnet oppstand for å styrte slaveriinstitusjonen i USA. Historikeren James Loewen i, Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong , bemerket at historikere anså Brown som sunn til omtrent 1890, og deretter betraktet han som sinnssyk til 1970, da han nok en gang fikk tilbake tilregneligheten .

Loewen bemerker videre, “Browns vilje til å gå til galgen for det han mente var riktig hadde en egen moralsk kraft.” Det virker som om ingen mennesker noen gang hadde dødd i Amerika før, for for å dø må du først har bodd, “observerte Henry David Thoreau i en samlivsordre i Boston. ‘Disse mennene, samtidig som de lærte oss hvordan vi skulle dø, har samtidig lært oss hvordan vi skal leve.’ Thoreau fortsatte å sammenligne Brown med Jesus fra Nasaret, som hadde blitt utsatt for et lignende dødsfall i hendene på staten. ” (s. 168).

Aktiviteter

Reflekter over følelsene dine angående ledelse på nasjonalt, stat / provins, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, så vel som på din egen arbeidsplass. Føler du at “lederne” dine viser ydmykhet? Føler du at du blir behandlet med raushet? Hvis ikke, hvordan vil du gjøre endringer slik at egenskapene du verdsetter blir gitt til deg?

Write a Comment

Comment

 1. Check out book:
  Spiritual Enterprise: Building Your Business in the Spirit of Service – Lessons in Moral Leadership and Management from the Teachings of Bahá’í Faith.
  By Lawrence Miller
  Based on Baha’i principles and experienced business man