in John Patrick Leary

Keywords 048 Stakeholder

Women of Steel is a bronze sculpture made by Martin Jennings (1957 – ) that commemorates the women of Sheffield who worked in the city’s steel industry during the First and Second World Wars. During the unveiling on 2016-06-17 one hundred women who worked in the steelworks were given medallions along with family members of 400 deceased women steelworkers. These women were conscripted to work in factories and steel mills, taking on roles that were often dangerous and physically demanding. Women are, unfortunately, a class of stakeholder that is often ignored and undervalued by corporations and mainstream society./ Women of Steel er en bronseskulptur laget av Martin Jennings (1957 -) som minnes kvinnene fra Sheffield som arbeidet i byens stålindustri under første og andre verdenskrig. Under avdukingen 2016-06-17 fikk 100 kvinner som jobbet i stålverket medaljer sammen med familiemedlemmer til 400 avdøde kvinnelig stålarbeidere. Disse kvinnene ble vernepliktige til å jobbe i fabrikker og stålfabrikker og tok på seg roller som ofte var farlige og fysisk krevende. Kvinner er dessverre en klasse interessenter som ofte blir ignorert og undervurdert av selskaper og samfunnet. Photo: Artaxerxies100

John Patrick Leary attributes modern usage of stakeholder to E. Merrick Dodd, in a 1932 Harvard Law Review article. Here Dodd argued for greater corporate responsibility, beyond the narrow interests of shareholders.

All living people are stakeholders with a vested interest in the survival of Planet Earth. Everyone has a responsibility for the well-being of this planet, beyond their own personal narrow interests, and especially not the financial interests of a billionaire class. This keyword will look at at the British Academy and especially its reportThe Future of the Corporation: Principles for Purposeful Business.

The British Academy is the United Kingdom’s national academy for the humanities and the social sciences, established in 1902. The 1 000 + fellows span the humanities and social sciences. It is a major funding body for research projects.

Principles for Purposeful Business proposes eight guiding business principles:

 1. Corporate law should place purpose at the heart of the corporation.
 2. Regulation should expect engagement, loyalty and care on the part of directors of companies with respect to public interests.
 3. Ownership should recognise shareholder obligations as well as rights.
 4. Corporate governance should promote accountability to a wide range of stakeholders.
 5. Measurement should recognise impacts and investment by companies in their workers, societies and natural assets both within and outside the firm.
 6. Performance should be measured against fulfilment of corporate purposes and profits measured net of the costs of achieving them.
 7. Corporate financing should allow companies to fund more engaged and long-term investment in their purposes.
 8. Corporate investment should be made in partnership with private, public and not-for-profit organisations. (p. 8 – 9)

The report is not arguing for an end to profit, but it wants to prevent businesses profiting from harm. Corporate purpose should be the reason for a corporation’s existence and its starting point. Profit should then be a product of a corporation’s purpose, but not the purpose of the corporation.

This document should not be taken for more than it is: An attempt by members of the British establishment to make capitalism relevant in the 21st century.

Activity

Promote corporate purposefulness in your community, and protest companies and other organizations that exist simply for the profit of shareholders. This latter group includes cyber-currency miners, who waste electricity for their own selfish purposes.

Nøkkelord 048 Interessent

John Patrick Leary tilskriver den moderne bruk av stakeholder = interessenter til E. Merrick Dodd, i en artikkel fra Harvard Law Review fra 1932. Her argumenterte Dodd for større samfunnsansvar, utover de trange aksjonærene.

Alle levende mennesker er interessenter med en interesse for at planeten vårt – Jorden – overlever. Alle har et ansvar for denne planetens velvære, utover sine egne personlige smale interesser, og spesielt ikke de økonomiske interessene til en milliardærklasse. Dette nøkkelordet vil se på British Academy og spesielt rapporten The Future of the Corporation Principles for Purposeful Business = Fremtiden til selskapet: Prinsipper for målrettet virksomhet.

British Academy er Storbritannias nasjonale akademi for humaniora og samfunnsvitenskap, etablert i 1902. De 1 000 + stipendiatene spenner over de fleste fagområder innen humaniora og samfunnsvitenskap. Det er et stort finansieringsorgan for forskningsprosjekter.

Prinsipper for målrettet virksomhet foreslår åtte veiledende forretningsprinsipper:

 1. Foretaksrett bør ha et formål i hjertet av selskapet.
 2. Forordning bør forvente engasjement, lojalitet og omsorg fra selskapets styremedlemmer med hensyn til allmenne interesser.
 3. Eierskap bør anerkjenne aksjonærforpliktelser så vel som rettigheter.
 4. Eierstyring og selskapsledelse skal fremme ansvarlighet overfor et bredt spekter av interessenter.
 5. Måling bør anerkjenne virkninger og investeringer fra selskaper i deres arbeidere, samfunn og naturressurser både i og utenfor firmaet.
 6. Resultatene måles mot oppfyllelse av bedriftens formål og fortjeneste målt netto etter kostnadene for å oppnå dem.
 7. Finansiering av selskaper skal tillate selskaper for å finansiere mer engasjerte og langsiktige investeringer i sine formål.
 8. Bedriftsinvesteringer bør gjøres i samarbeid med private, offentlige og ikke-for-profit-organisasjoner. (s. 8 – 9)

Rapporten argumenterer ikke for å få slutt på fortjeneste, men den ønsker å forhindre at bedrifter tjener på skade. Bedriftsformål bør være årsaken til et selskaps eksistens og utgangspunkt. Fortjeneste skal da være et produkt av et selskaps formål, men ikke formålet med selskapet. (s.)

Dette dokumentet bør ikke tas på mer enn det er: Et forsøk fra medlemmer av det britiske etablissementet til å gjøre kapitalismen relevant i det 21. århundre.

Aktivitet

Fremme målrettet virksomhet i samfunnet ditt, og protestere over selskaper og andre organisasjoner som bare eksisterer for aksjonærenes fortjeneste. Denne sistnevnte gruppen inkluderer miners = “gruvearbeidere” i cybervaluta, som sløser bort strøm til sine egne egoistiske formål.

Write a Comment

Comment