in John Patrick Leary

Keywords 050 Synergy

Electric vehicles will be part of our future, but we need synergetic thinking to transform the past into the present./ Elektriske kjøretøy vil bli en del av fremtiden, men man trenger en syneergetisk tankesett til å forvandle fortiden inn i nåtiden. Photo: Por7o.

John Patrick Leary regards synergy, in a business sense, as an obsolete word (p. 167). At its most basic level it is an interaction/ cooperation between two or more organizations/ substances/ agents that produces a combined effect greater than the sum of their separate efforts/ effects.

An example: Electric vehicles are important in reducing humankind’s carbon footprint, through their displacement of fossil-fueled equivalents. Any one who has experienced a Tesla S, knows that they have more than adequate torque. In fact, it is difficult to know where Tesla hasn’t exceeded expectations, compared to similarly priced ICE (internal combustion engine) vehicles.

Electric propulsion technology is almost 200 years old. The Hungarian inventor, engineer, physicist, and Benedictine priest Ányos Jedlik (1800 – 1895) invented an early type of electric motor, and created a small model electric car in 1828. The first known electric locomotive was built in 1837, in Scotland by chemist Robert Davidson (1804 – 1894), as a model. A full scale product had to wait until 1841. Electric boats have existed at least since 1839 when German inventor Moritz von Jacobi (1801 – 1874) developed a 7.3 m long boat which carried 14 passengers at about 5 km/h, in St Petersburg, Russia. Electric aircraft have had a more difficult development. but Gaston Tissandier (1843 – 1899) flew the first electrically-powered airship in 1883.

The challenge of developing an electric car/ train/ ship/ aircraft is not producing a product that functions, it has to do with making a product that is optimized for low cost production and operation, something that people will buy and use. Until the end of the 20th century, this has favoured vehicles using fossil fuels. For decades, people have known that pollution from ICE vehicles kills people, and that bunker fuel used on RORO (roll on, roll off) ships as well as cruise ships, pollutes the oceans significantly and killing life in the seas. Yet, they keep on using them. With a climate catastrophe imminent, it is no longer enough to offer a product with low costs. At a minimum, all products will have to be carbon neutral, and some countries will be making other requirements mandatory, that prevent these vehicles from killing innocent citizens. This may include such measures as autonomous driving, which would effectively take control away from potentially drunken/ speeding/ texting/ video watching drivers.

The electric propulsion challenge is that many components are currently sub-optimal. These will have to be tweaked. Most people are aware that Li-ion battery technology will have to increase operating life as well as energy density and improve safety. Engineers see these challenges slightly differently. There are several stages that contribute to the value chain of transportation systems based on batteries. It begins with: 1. raw material sourcing and refinement; 2. component production, such as cell, module, and battery pack production; 3. electronic control circuitry, including braking and regeneration; 4. battery thermal cooling systems; 5. vehicle operations, including charging; 6. maintenance issues arising during the vehicle life; 7. reuse and recycling, at the end of the operational life. Note: Other value chains will be required to support other energy systems.

Yet, an electric vehicle is not simply in the hands of vehicle manufacturers. They have to coordinate their desires with those of government. In Sweden, for example, experimental charging systems built into highways are being tested. My hope/ suspicion is that there will be contactless vehicle charging and road pricing, so that vehicles will not have to include large batteries inside them, but only use them for “last mile” situations.

Synergy involves a synergetic mindset, in which one acknowledges that systems can be improved optimally, only if they are examined from several different perspectives.

Nøkkelord 050 Synergi

John Patrick Leary anser synergi, i forretningsmessig forstand, som et foreldet ord (s. 167). På sitt mest grunnleggende nivå er det et samspill / samarbeid mellom to eller flere organisasjoner / stoffer / midler som gir en kombinert effekt større enn summen av deres separate innsats / effekter.

Et eksempel: Elektriske kjøretøyer er viktige for å redusere menneskets karbonavtrykk, gjennom deres forskyvning av kjøretøy som bruker olje. Enhver som har opplevd en Tesla S, vet at de har mer enn tilstrekkelig dreiemoment. Det er faktisk vanskelig å vite hvor Tesla ikke overgår tilsvarende prisede kjøretøy med forbrenningsmotor.

Elektrisk fremdriftsteknologi er nesten 200 år gammel. Den ungarske oppfinneren, ingeniøren, fysikeren og Benediktinerpresten Ányos Jedlik (1800 – 1895) oppfant en tidlig type elmotor, og opprettet en liten modell elbil i 1828. Den første kjente elektriske lokomotivet ble bygget i 1837, også som modell i Skottland av kjemiker Robert Davidson (1804 – 1894). Den virkelig ellok måtte vente til 1841. Elektriske båter har eksistert minst siden 1839 da den tyske oppfinneren Moritz von Jacobi (1801 – 1874) utviklet en 7,3 m lang båt som fraktet 14 passasjerer på omtrent 5 km / t, i St. Petersburg, Russland. Elektriske fly har hatt en vanskeligere utvikling. men Gaston Tissandier (1843 – 1899) fløy det første elektrisk drevne luftskipet i 1883.

Utfordringen med å utvikle en elbil / tog / skip / fly er ikke å produsere et produkt som fungerer, det har å gjøre med å lage et produkt som er optimalisert for lavpris-produksjon og drift, noe som folk vil kjøpe og bruke. Fram til ca. 2000, har befolkningen i verdenen foretrukket biler som bruker fossilt brensel. I flere tiår har folk visst at forurensning fra ICE-kjøretøy dreper mennesker, og at bunkersdrivstoff som brukes på RORO-skip (roll on, roll-off) så vel som cruiseskip, forurenser havene betydelig og dreper livet i havene. Likevel fortsetter mennesker å bruke dem. Med en nært forestående klimakatastrofe er det ikke lenger nok å tilby et produkt til lave kostnader. På et minimum må alle produktene være karbonnøytrale, og noen land vil stille høyere krav, som forhindrer at disse kjøretøyene dreper uskyldige borgere. Dette kan omfatte tiltak som autonom kjøring, som effektivt vil ta kontrollen bort fra potensielt beruset / fartsovertredende / tekstende / videotittende sjåfører.

Den elektriske fremdriftsutfordringen er at mange komponenter i dag er underoptimale. Disse må finjusteres. De fleste er klar over at Li-ion-batteriteknologi må øke levetiden så vel som energitettheten og forbedre sikkerheten. Ingeniører ser disse utfordringene litt annerledes. Det er flere stadier som bidrar til verdikjeden for transportsystemer basert på batterier. Det begynner med: 1. råstoffinnhenting og raffinering; 2. komponentproduksjon, for eksempel celle-, modul- og batteripakkeproduksjon; 3. elektroniske kontrollkretser, inkludert bremsing og regenerering; 4. termisk kjølesystemer; 5. kjøretøyoperasjoner, inkludert lading; 6. vedlikeholdsproblemer som oppstår i løpet av kjøretøyets levetid; 7. gjenbruk og resirkulering, etter endt levetid. Merk: Andre verdikjeder vil være nødvendige for å støtte andre energisystemer.

En elektrisk bil er imidlertid ikke bare i hendene på kjøretøyprodusenter. De må koordinere sine ønsker med myndighetene. I Sverige for eksempel testes eksperimentelle ladesystemer innebygd i motorveier. Mitt håp / mistanke er at det vil være kontaktløs kjøretøyladning og veiprising, slik at kjøretøyer ikke trenger å ta med store batterier inni seg, men bare bruke dem i “siste mil” -situasjoner.

Synergi innebærer et synergetisk tankesett, der man erkjenner at systemer kan forbedres optimalt, bare hvis de blir undersøkt fra flere forskjellige perspektiver.

Write a Comment

Comment