Keywords 009 Collaboration

This Keyword post is a collaboration between Jeanette Livesay and Brock McLellan.

Collaboration is nothing more than co-operation at work, but with an emphasis on breaking down barriers and silos. This is an attempt to disrupt the solidarity of the factory floor and the typing pool. Whereas workers previously operated in squads or gangs, now they are members of a team advancing the interests of employers.

Collaboration is part of an office ecosystem, where pods meet for catch-ups, huddles and workshops. Yet, these terms are nothing more than contrived (read: fake) informality.

People hotdesk, instead of sitting at assigned, personal desks, because of austerity decisions, rather than personal preference. It is noted that one London consultancy has a king-sized bed, to be used for naps or client meetings. It is also a perfect venue for normalizing sexual harassment.

There is not much difference between the co-operation between workers in a Victorian era sweatshop, and the collaboration between the dolphins manning a 21st century, digital workhouse, with the exception of ergonomic chairs

Activity

The Utah National Public Radio station, KUER and journalist Andrea Smardon, has made a podcast about finding connection in a time of division. The series Next Door Strangers, has six episodes. Each episode ends with a challenge that might take people out of their comfort zone. Maybe that’s exactly what people need right now, because there are a lot of things dividing people. The intention of the podcast series is to help people connect with one another.

www.kuer.org/programs/next-door-strangers

The material here, focuses on episode 6. Getting Uncomfortable Together which gives practical advice on neighborhood peace building. See: www.kuer.org/strangers to download a 3 page document about Living Room Conversations.

Does one need common values for a successful living room conversation? No, but one needs a way to connect.
Media and political leaders are rewarded for focusing on differences.
People have more in common with each other, than what divides them.

Living Room Conversations:
A. Find a topic, preferably one that is potentially divisive.
B. Find a co-host = a person with different (opposite?) viewpoint.
C. The ideal number of participants = 6, including host and co-host. Invite neighbors to an event that will take them out of their comfort zone.
D. Serve snacks

Use discussion guide has 3 rounds of questions. For details see guide. These are: 1. Questions about deepest (core) values; 2. Open questions about topic under discussion (Tribalism 101); 3. Reflection and next steps.

Nøkkelord 09 Samarbeid

Den norske oversettelsen av den engelske ord collaboration er samarbeid. Problemet er at co-operation kan også oversettes med samme ord. Forsjellen gjelder nyanser, der den første begrep brukes mest om samarbeid i vitenskapelig og prestisjetunge situasjoner.

Samarbeid (i den første betydning) er ikke mer enn samarbeid på jobb, men med et formål på å bryte ned barrierer og siloer på kontorer. Det er et forsøk på å forstyrre solidariteten på fabrikkgulvet og skrivebassenget. Mens arbeidere tidligere opererte i gjenger, nå er de medlemmer av et lag som fremmer arbeidsgivernes interesser.

Samarbeid er en del av et kontorsøkosystem, hvor pods møtes for innhentinger, huddles og workshops. Likevel er disse begrepene ikke noe mer enn konstruert (les: falsk) informalitet.

Folk hotdesk – en verb som betyr å ta den første og beste sitteplass man finner, i stedet for å sitte på tilordnede, personlige arbeidssteder. Det er innført på grunn av besparelser, snarere enn personlig preferanser. Det bemerkes at en London konsulenttjeneste har en king size-seng, som skal brukes til lur eller klientmøter. Det er også et perfekt sted for normalisering av seksuell trakassering.

Det er ikke mye forskjell mellom samarbeidet mellom proletariatet i en viktoriansk lavlønnfabrikk, og samarbeidet mellom delfinene som bemanner et 21. århundre, digitalt arbeidshus, med unntak av ergonomiske stoler.

Aktivitet

Utah National Public Radio Station, KUER og journalist Andrea Smardon, har laget en podcast om å finne forbindelse i en tid av divisjon. Serien Next Door Strangers har seks episoder. Hver episode avsluttes med en utfordring som kan ta folk ut av deres komfortsone. Kanskje det er akkurat det folk trenger akkurat nå, fordi det er mange ting som deler mennesker. Formålet med podcastserien er å hjelpe folk å koble seg til hverandre.www.

www.kuer.org/programs/next-door-strangers

Materiellet presentert her, fosuserer på episode 6. Ble uforkomfortable sammen (Getting Uncomfortable Together) som gir praktisk råd om nabolag fredsarbeid. Se: www.kuer.org/strangers for å laste ned en tre-siders dokument on StueSamtaler (LivingRoomConversations).

Trenger man felles verdier for en vellykket stuesamtale? Nei, men man trenger en måte å koble sammen.
Medier og politiske ledere belønnes for å fokusere på forskjeller.
Folk har mer felles med hverandre enn hva som deler dem.

Stuesamtaler:
A. Finn et emne, helst en som er potensielt splittende.
B. Finn en med-vert = en person med forskjellig (motsatt?) synspunkt.
C. Det ideelle antall deltakere = 6, inkludert vert- og med-vert. Inviter naboer til et arrangement som vil ta dem ut av deres komfortsone.
D. Server snacks

Bruk dokumentet guide som har 3 runder med spørsmål. For detaljer se guide. Disse er: 1. Spørsmål om dypeste (kjerne) verdier; 2. Åpne spørsmål om tema under diskusjon (Stammerisme/ Tribalism 101); 3. Refleksjon og neste trinn.

Keywords 008 Coach

John Patrick Leary, in Keywords: The New Language of Capitalism.

Coach (N., V.)

“Life coaching” is a relatively new iteration of self-help, with Thomas Leonard (1955-2003), as patriarch. It is a continuation of the self-help tradition that starts with Russell Conwell (1843-1925), Acres of Diamonds (1890), continues with Dale Carnegie (1888-1955), How to Win Friends and Influence People (1936), Norman Vincent Peale (1898-1993), The Power of Positive Thinking (1952) and Stephen R. Covey (1932-2012), The Seven Habits of Highly Effective People (1989).

In his book 28 Laws of Attraction: Stop Chasing Success and Let It Chase You (originally published in 1998 as The Portable Coach) Leonard advices readers to look inward rather than outward, to focus on today instead of worrying about tomorrow. Coaching speaks metaphorically, turning something abstract (psychological repression, your underappreciated talents) into something concrete. The challenge is that an individual’s struggle is often unfair, and against political and economic forces larger than any individual.

Leonard’s life coaching is not far from Conwell’s Christian exhortation, of telling listeners of their “duty to get rich,” that worldly success could be a service to God. The difference, is that today’s life coaches use a psychological rather than spiritual vocabulary. They pursue what the psychologist Abraham Maslow in 1943 called “self-actualization,” or “the desire to become more and more what one is.”

The emphasis of life coaching, despite a pop-psychological language that speaks of self-fulfillment and “core deep issues,” is on the working life. They may call themselves “life” coaches, but they are really “work” coaches

One of the contradictions of life coaching is the celebration of boldness but advising conformity to its principles. People are advised to think outside the box, but there is no phrase more inside the box than “outside the box.” Leonard tells you to unhook yourself from the future, but worrying about the future is what brings you to a coach in the first place. Coaching is both symptom and cure.

Sometimes it even works. In one testimonial on the power of coaching, one anguished twenty-four-year-old client, unsure about her professional future, took out a loan to pay a 15,000 dollar fee for a coach to help her find a fulfilling new career. It worked—she became a life coach.

Nøkkelord 08 Livstrening

“Livstrening” er en relativt ny iterasjon av selvhjelp, med Thomas Leonard (1955-2003), som patriark. Det er en fortsettelse av selvhjelpstradisjonen som begynner med Russell Conwell (1843-1925), Acres of Diamonds (1890), fortsetter med Dale Carnegie (1888-1955), Hvordan vinne venner (1936), Norman Vincent Peale (1898-1993), Kraften til positiv tenkning (1952 ) og Stephen R. Covey (1932-2012), Sju gode vaner (1989).

I sin bok 28 Laws of Attraction: Stop Chasing Success and Let It Chase You = 28 Attraktionslover: Løp ikke etter success, la det jage deg , (Opprinnelig utgitt i 1998 som The Portable Coach = Den bærbare treneren) Leonard anbefaler leserne å se innover snarere enn utad, for å fokusere på i dag i stedet for å bekymre seg i morgen. Trening snakker metaforisk, gjør noe abstrakt (psykologisk undertrykkelse, dine underappreciated talenter) til noe konkret. Utfordringen er at en persons kamp ofte er urettferdig, og mot politiske og økonomiske krefter som er større enn noen enkeltperson.

Leonards livscoaching er ikke langt fra Conwells kristne oppmuntring, for å fortelle lyttere av deres «plikt til å bli rik», kunne den verdslige suksessen være en tjeneste for Gud. Forskjellen er at dagens livstrener bruker et psykologisk snarere enn åndelig ordforråd. De forfølger det som psykologen Abraham Maslow i 1943 kalte “selvrealisering”, eller “ønsket om å bli mer og mer hva man er.”

Vekten av livstrening, til tross for et popspesialt språk som taler om selvoppfyllelse og “kjernedyp”, er i arbeidslivet. De kan kalle seg livs-trener, men de er virkelig arbeids-trener

En av motsetningene til livscoaching er feiringen av dristighet, men råder samsvar med sine prinsipper. Folk anbefales å tenke utenfor boksen, men det er ingen frase mer inne i boksen enn “utenfor boksen.” Leonard forteller folk til å løsrive seg fra fremtiden, men bekymring om fremtiden er det som bringer man til en trener. Trening er både symptom og kur.

Noen ganger virker det. I en testamente om styrken av coaching, en tjuefem år gammel klient som lider av angst, usikker på sin profesjonelle fremtid, tok ut et 15 000 dollar lån for å betale en trener for å hjelpe henne med å finne en tilfredsstillende ny karriere. Det fungerte – hun ble en livstrener.

Keywords 007 Bond

I have been unable to resist temptation. Today, the keyword numbering system has been modified to support up to 999 different keywords (which at one keyword a week, would take over 19 years to complete). In contrast 99 keywords, would be completed in less than two years. In addition, a new keyword has been added, bond (N, V). This keyword is not found in John Patrick Leary’s book.

Merriam-Webster defines bonding as “the formation of a close relationship (as between a mother and child or between a person and an animal) especially through frequent or constant association.” It claims this form dates from 1969.

Mark Granovetter’s 1973 article The Strength of Weak Ties, was influenced by his 1962 undergraduate experience in chemistry where “weak” hydrogen bonds hold water molecules together, while the molecule itself is held together by “strong” covalent bonds. This paper in sociology is now considered a classic. The paper can be found at:

https://sociology.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9501/f/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf

Wikipedia explains it this way: “Weak social bonds are believed to be responsible for the majority of the embeddedness and structure of social networks in society as well as the transmission of information through these networks. Specifically, more novel information flows to individuals through weak than through strong ties. Because our close friends tend to move in the same circles that we do, the information they receive overlaps considerably with what we already know. Acquaintances, by contrast, know people that we do not, and thus receive more novel information.”

Liking something on Facebook, and its equivalent on other social media, is an indication of our weak bonding with another person. Facebook can then use this information to target us with posts from people we have liked. At the same time, they avoid targeting us with posts from other people. In this way we allow ourselves to be manipulated, and to become members of a cohesive tribe, where members share attitudes and values.

Over the past several years, I have been campaigning for people to find alternatives to Facebook. Likes may give the impression that our views are supported by the many, but this is probably not the case. Each of us is simply a very little cog (tooth) in a very small wheel, that is part of an immense machine.

As illustrated below, false realities are being created to manipulate humanity. The economic and political elite of the world have a vested interest in creating social division. If divisions within the majority can be persuaded to oppose other groups within the majority, we will not have the energy to work together to oppose that elite, and to build a world that values all humanity.

What happens with Fake News ( Illustration: https://www.spreely.com/page/StopTheDestructionOfTheAmericanDream )

Discussion

Who are the members of your tribe? What values do you have in common? How do you intend to integrate your tribe with the rest of humanity? If Facebook were to die, what would you replace it with?

Nøkkelord 007 Bond

Jeg har ikke vært i stand til å motstå fristelsen. I dag har søkeord nummereringssystemet blitt endret for å støtte inntil 999 forskjellige søkeord (med ett søkeord i uken vil det ta over 19 år å fullføre). I motsetning 99 søkeord, ville bli fullført på mindre enn to år. I tillegg er et nytt søkeord lagt til, bond eller binding (S), binde seg (V). Dette søkeordet finnes ikke i John Patrick Learys bok. På engelsk er det et ordspill på James Bond, hemmelig agent 007.

Merriam-Webster definerer binding som “dannelsen av et nært forhold (mellom en mor og et barn eller mellom en person og et dyr), spesielt gjennom hyppig eller konstant forening.” Det hevder at dette betydning er fra 1969.

Mark Granovetter’s 1973 artikkel Strength of Weak Ties (steken av svake bindinger) ble påvirket av hans 1962 student opplevelse innen kjemi hvor “svake” hydrogenbindinger holder vannmolekyler sammen, mens molekylet selv holdes sammen av “sterke” kovalente bindinger. Denne artikkelen i sosiologi er nå betraktet som en klassiker. Papiret finner du på:

https://sociology.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9501/f/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf

Wikipedia forklarer det på denne måten: “Svake sosiale obligasjoner antas å være ansvarlige for størstedelen av innbygging og struktur av sosiale nettverk i samfunnet, samt overføring av informasjon gjennom disse nettverkene. Spesifikt, mer nye informasjon flyter til enkeltpersoner gjennom svake enn gjennom sterke bånd. Fordi våre nære venner har en tendens til å bevege seg i de samme kretsene som vi gjør, overlapper informasjonen de vesentlig med det vi allerede vet. Bekjente, derimot, kjenner folk som vi ikke gjør, og får dermed mer ny informasjon. “

Å like på Facebook, og tilsvarende på andre sosiale medier, er en indikasjon på vår svake binding med en annen person. Facebook kan da bruke denne informasjonen til å målrette oss med innlegg fra folk vi har likt. Samtidig unngår de å målrette oss med innlegg fra andre mennesker. På den måten tillater vi oss å bli manipulert, og bli medlemmer av en sammenhengende stamme, der medlemmene deler holdninger og verdier.

I løpet av de siste årene har jeg prøvd å få folk til å finne og bruke alternativer til Facebook. Liker kan gi inntrykk av at våre synspunkter støttes av de mange, men dette er sannsynligvis ikke tilfelle. Hver av oss er ganske enkelt en veldig liten tannhjul i et veldig lite hjul, som er en del av en enorm maskin.

Som illustrert nedenfor blir falske realiteter opprettet for å manipulere menneskeheten. Den økonomiske og politiske eliten i verden har en interessert interesse i å skape sosial divisjon. Hvis divisjoner i flertallet kan overtales til å motsette seg andre grupper i flertallet, vil vi ikke ha energi til å arbeide sammen for å motsette seg eliten, og å bygge en verden som verdsetter all menneskehet.

Hva skjer med falske nyheter ( Illustration: https://www.spreely.com/page/StopTheDestructionOfTheAmericanDream )

Diskusjon

Hvem er medlemmene av stammen din? Hvilke verdier har dere til felles? Hvordan har du tenkt å integrere stammen med resten av menneskeheten? Hvis Facebook skulle dø, hva ville du erstatte det med?

Keywords 006 Choice

V2: This text was modified to include the Norwegian translation of the original English language text, which it follows. (2019-02-05 09:50)

One of the comments I received from a reader of keywords, was that the text was too difficult to understand. Starting this week, I will be paraphrasing the content written by John Patrick Leary, in Keywords: The New Language of Capitalism.

Choice (N.)

Choice, we are told, involves an individual freely weighing options in a rational marketplace. Whether it involves consumer goods, or political decisions, it is used to describe the practice of freedom.

James Buchanan, a conservative economist, active in the late 1950s and 1960s, looked at political decisions as analogous to economic decisions, where people try to maximize their individual advantage. He is responsible for starting discussions about choices.

Nancy MacLean, in Democracy in Chains, comments that both conservatives and liberals maintain that choice is always better than not having a choice, so that having a collective health care program is always viewed as inferior to one offering more choices, even if these are more expensive.

Choice is celebrated as a virtue. Margaret Thatcher told an audience in 1977, “Choice is the essence of ethics: if there were no choice, there would be no ethics, no good, no evil; good and evil have meaning only insofar as man is free to choose.” Thatcher speaks of individual choice as if it is identical to social responsibility. She famously said, “There is no such thing as society—there are only individuals, and their families.”

Today, we could add, there are no free choices, because they quickly become compulsory.

Discussion

At the same time as unnecessary choices are being required of people, rights to choose for ordinary consumers are being denied. In particular, the right to repair has become an important issue.

1. In a case that has become known all over the world, Apple sued a small repair workshop in Norway. The result was not something that they espected. See: https://motherboard.vice.com/en_us/article/a3yadk/apple-sued-an-independent-iphone-repair-shop-owner-and-lost

2. Farmers in USA have also been engaged in an ongoing fight with John Deere: https://video.vice.com/en_us/video/motherboard-farmers-fighting-big-tech-right-to-repair-tractors/59a04cd18950d06e318a1c53

3. Here is the latest development: https://motherboard.vice.com/en_us/article/evex8z/right-to-repair-advocates-are-hosting-youtube-town-halls-to-show-you-how-to-get-involved-in-the-movement

How are you being forced to make choices that should be unnecessary? How are you being prevented from making choices you feel should be offered?

Nøkkelord 06 Valg

En av kommentarene jeg mottok fra en leser, var at teksten var for vanskelig å forstå. Fra denne uken vil jeg omskrive innholdet skrevet av John Patrick Leary, i Nøkkelord: Kapitalismens nye språk.

Valg (N.)

Valg, vi får beskjed, involverer en individuell fritt veiing som foregår på en rasjonell marked. Enten det involverer forbruk eller politiske beslutninger, er det brukt til å beskrive folks øvelse av frihet.

James Buchanan, en konservativ økonom, aktiv i slutten av 1950-tallet og 1960-tallet, påstå at politiske beslutninger tilsvarer økonomiske beslutninger, hvor folk prøver å maksimere sine individuelle fordeler. Han er ansvarlig for å starte diskusjoner om valg.

Nancy MacLean, i boken Democracy in Chains (Demokrati i kjeder), sier at både konservative og liberale opprettholder at valget alltid er bedre enn ikke å ha et valg, slik at det å ha et kollektivt helseprogram alltid blir sett på som dårligere enn det man tilbyr flere valg, selv om disse er dyrere. Dette, blant annet forklarer det oppdelte amerikanske “helseforsikring.”

Valg feires som en dyd. Margaret Thatcher fortalte et publikum i 1977: “Valg er essensen av etikk: Hvis det ikke var noe valg, ville det ikke være noe etikk, ikke godt, ikke noe ondt; God og ond har bare mening så langt man kan velge. “Thatcher snakker om individuelt valg som om det er identisk med samfunnsansvar. Hun sa famously: “Det finnes ikke et samfunn – det er bare personer, og deres familier.”

I dag kan vi legge til, at det blir ingen frie valg, fordi de raskt blir obligatoriske.

Diskusjon

Samtidig som mennesker blir påkrevd unødvendige valg, blir vanlige forbrukere nektet sine rettigheter til å velge . Spesielt er retten til å reparere blitt et viktig problem.

1. I et tilfelle som har blitt kjent over hele verden, saksøkte Apple et lite reparasjonsverksted i Norge. Resultatet var ikke noe de hadde til hensikt. Se: https://motherboard.vice.com/en_us/article/a3yadk/apple-sued-an-independent-iphone-repair-shop-owner-and-lost

2. Bønder i USA har også vært engasjert i en pågående kamp med John Deere: https://video.vice.com/en_us/video/motherboard-farmers-fighting-big-tech-right-to-repair-tractors/59a04cd18950d06e318a1c53

3. Her er den nyeste utviklingen: https://motherboard.vice.com/en_us/article/evex8z/right-to-repair-advocates-are-hosting-youtube-town-halls-to-show-you-how-to-get-involved-in-the-movement

Hvordan blir du tvunget til å foreta valg som burde være unødvendige? Hvordan blir du forhindret i å gjøre valg du føler bør bli tilbudt?