Keywords 007 Bond

I have been unable to resist temptation. Today, the keyword numbering system has been modified to support up to 999 different keywords (which at one keyword a week, would take over 19 years to complete). In contrast 99 keywords, would be completed in less than two years. In addition, a new keyword has been added, bond (N, V). This keyword is not found in John Patrick Leary’s book.

Merriam-Webster defines bonding as “the formation of a close relationship (as between a mother and child or between a person and an animal) especially through frequent or constant association.” It claims this form dates from 1969.

Mark Granovetter’s 1973 article The Strength of Weak Ties, was influenced by his 1962 undergraduate experience in chemistry where “weak” hydrogen bonds hold water molecules together, while the molecule itself is held together by “strong” covalent bonds. This paper in sociology is now considered a classic. The paper can be found at:

https://sociology.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9501/f/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf

Wikipedia explains it this way: “Weak social bonds are believed to be responsible for the majority of the embeddedness and structure of social networks in society as well as the transmission of information through these networks. Specifically, more novel information flows to individuals through weak than through strong ties. Because our close friends tend to move in the same circles that we do, the information they receive overlaps considerably with what we already know. Acquaintances, by contrast, know people that we do not, and thus receive more novel information.”

Liking something on Facebook, and its equivalent on other social media, is an indication of our weak bonding with another person. Facebook can then use this information to target us with posts from people we have liked. At the same time, they avoid targeting us with posts from other people. In this way we allow ourselves to be manipulated, and to become members of a cohesive tribe, where members share attitudes and values.

Over the past several years, I have been campaigning for people to find alternatives to Facebook. Likes may give the impression that our views are supported by the many, but this is probably not the case. Each of us is simply a very little cog (tooth) in a very small wheel, that is part of an immense machine.

As illustrated below, false realities are being created to manipulate humanity. The economic and political elite of the world have a vested interest in creating social division. If divisions within the majority can be persuaded to oppose other groups within the majority, we will not have the energy to work together to oppose that elite, and to build a world that values all humanity.

What happens with Fake News ( Illustration: https://www.spreely.com/page/StopTheDestructionOfTheAmericanDream )

Discussion

Who are the members of your tribe? What values do you have in common? How do you intend to integrate your tribe with the rest of humanity? If Facebook were to die, what would you replace it with?

Nøkkelord 007 Bond

Jeg har ikke vært i stand til å motstå fristelsen. I dag har søkeord nummereringssystemet blitt endret for å støtte inntil 999 forskjellige søkeord (med ett søkeord i uken vil det ta over 19 år å fullføre). I motsetning 99 søkeord, ville bli fullført på mindre enn to år. I tillegg er et nytt søkeord lagt til, bond eller binding (S), binde seg (V). Dette søkeordet finnes ikke i John Patrick Learys bok. På engelsk er det et ordspill på James Bond, hemmelig agent 007.

Merriam-Webster definerer binding som “dannelsen av et nært forhold (mellom en mor og et barn eller mellom en person og et dyr), spesielt gjennom hyppig eller konstant forening.” Det hevder at dette betydning er fra 1969.

Mark Granovetter’s 1973 artikkel Strength of Weak Ties (steken av svake bindinger) ble påvirket av hans 1962 student opplevelse innen kjemi hvor “svake” hydrogenbindinger holder vannmolekyler sammen, mens molekylet selv holdes sammen av “sterke” kovalente bindinger. Denne artikkelen i sosiologi er nå betraktet som en klassiker. Papiret finner du på:

https://sociology.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9501/f/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf

Wikipedia forklarer det på denne måten: “Svake sosiale obligasjoner antas å være ansvarlige for størstedelen av innbygging og struktur av sosiale nettverk i samfunnet, samt overføring av informasjon gjennom disse nettverkene. Spesifikt, mer nye informasjon flyter til enkeltpersoner gjennom svake enn gjennom sterke bånd. Fordi våre nære venner har en tendens til å bevege seg i de samme kretsene som vi gjør, overlapper informasjonen de vesentlig med det vi allerede vet. Bekjente, derimot, kjenner folk som vi ikke gjør, og får dermed mer ny informasjon. “

Å like på Facebook, og tilsvarende på andre sosiale medier, er en indikasjon på vår svake binding med en annen person. Facebook kan da bruke denne informasjonen til å målrette oss med innlegg fra folk vi har likt. Samtidig unngår de å målrette oss med innlegg fra andre mennesker. På den måten tillater vi oss å bli manipulert, og bli medlemmer av en sammenhengende stamme, der medlemmene deler holdninger og verdier.

I løpet av de siste årene har jeg prøvd å få folk til å finne og bruke alternativer til Facebook. Liker kan gi inntrykk av at våre synspunkter støttes av de mange, men dette er sannsynligvis ikke tilfelle. Hver av oss er ganske enkelt en veldig liten tannhjul i et veldig lite hjul, som er en del av en enorm maskin.

Som illustrert nedenfor blir falske realiteter opprettet for å manipulere menneskeheten. Den økonomiske og politiske eliten i verden har en interessert interesse i å skape sosial divisjon. Hvis divisjoner i flertallet kan overtales til å motsette seg andre grupper i flertallet, vil vi ikke ha energi til å arbeide sammen for å motsette seg eliten, og å bygge en verden som verdsetter all menneskehet.

Hva skjer med falske nyheter ( Illustration: https://www.spreely.com/page/StopTheDestructionOfTheAmericanDream )

Diskusjon

Hvem er medlemmene av stammen din? Hvilke verdier har dere til felles? Hvordan har du tenkt å integrere stammen med resten av menneskeheten? Hvis Facebook skulle dø, hva ville du erstatte det med?