Keywords 051 Thought Leader

In his concluding paragraph on the keyword Thought Leader, John Patrick Leary quotes an anonymous business author: “A thought leader is someone who looks at the future and sets a course for it that others will follow.” It is not a particularly inspiring definition, but seems to apply to many leaders who allow racism and other perversities to cloud their judgment. Xi Jinping (1953 – ), is one of these many leaders, who personifies this week’s keyword.

Norwegians experienced the wrath of Xi Jinping’s predecessor, Hu Jintao (1942 – ), when the Norwegian Nobel Committee awarded the 2010 Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo (1955 – 2017) “for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.”

In November 2019, the Swedish government experienced this same wrath, when Swedish PEN awarded Gui Minhai, aka Michael Gui (1964 – ), the 2019 Tucholsky Prize. As in Oslo in 2010, an empty chair symbolically represented the recipient at the ceremony. The event was attended by the Swedish Minister for Culture and Democracy, Amanda Lind (1980 – ), who was threatened by the Chinese ambassador to Sweden with a ban on entering China if she attended the ceremony.

Gui, a Chinese-born Swedish citizen, was abducted in Thailand in 2015 and is currently detained in China. He was released in October 2017, but re-arrested three months later.

Canadian farmers have also suffered from China when it halted all imports of canola following the arrest of Huawei’s deputy chairperson/ chief financial officer (CFO) Meng Wanzhou (1972 – ) in Vancouver on a US arrest warrant.

While I dislike China’s intrusion into the domestic affairs of Canada and two Scandinavian countries, there are three areas of concern that are of greater importance. Intrusion is far worse in Hong Kong, Taiwan and Xinjiang.

The words in this weblog post will undoubtedly have no positive impact on Xi Jinping, or any other xenophobic leader. Thus, my only thought is to encourage people to use their democratic power to elect representatives focused on advancing a multicultural society combined with redressing the economic imbalance, and their economic power, to purchase locally made products and services. This is not always easy. Online companies are reticent to mention where the products they sell are made. People who have the economic means, are also encouraged to make and give, rather than to buy and keep.

Local is not easy to define. In their place, I am attempting to purchase goods manufactured in Europe, and the most democratic of Asian countries, South Korea and Taiwan, especially.

In much the same way that China is refusing to buy Canadian canola, I will be refusing to buy Chinese products. China is not the first country I have tried to boycott, nor will it be the last. From the mid 1980s, there were efforts in Norway to boycott Royal Dutch-Shell Group, because of their involvement in South Africa. To this day, and despite Apartheid ending in South Africa, it is extremely difficult for me to remember to buy Shell products. What irritated the most, at the time, was the purported use of slave labour, as The Los Angeles Times reported.

Times have changed, and there are an increasing number of products, companies and countries that I actively avoid, and encourage others to avoid.

Activities

  1. Choose one of the three areas hardest hit by China: Hong Kong, Taiwan and Xinjiang. Study what is happening in that specific area.
  2. If you can afford to do so, purchase products that boost your own city/ state/ country/ continent. Remember that “Made in X” can actually mean that the final assembly was undertaken in X, while sub-assemblies and components can be made elsewhere, including China.

Nøkkelord 051 Meningsleder

I sitt avsluttende avsnitt om nøkkelordet Thought Leader = omtrent meningsleder eller tankeleder, siterer John Patrick Leary en anonym virksomhetsforfatter: “En tankeleder er noen som ser på fremtiden og setter et kurs for det som andre vil følge.” Det er ikke en spesielt inspirerende definisjon, men ser ut til å gjelde for mange ledere som lar rasisme og andre perversiteter skjule sin dom. Xi Jinping (1953 -), er en av disse mange lederne, som personifiserer denne ukens nøkkelord.

Nordmenn opplevde vreden til Xi Jinpings forgjenger, Hu Jintao (1942 -), da den norske Nobelkomiteen tildelte Nobels fredspris 2010 til Liu Xiaobo (1955 – 2017) “for hans lange og ikke-voldelige kamp for grunnleggende menneskelige rettigheter i Kina. “

I november 2019 opplevde den svenske regjeringen denne samme vrede, da den svenske PEN tildelte Gui Minhai, alias Michael Gui (1964 -), Tucholsky-prisen i 2019. Som i Oslo i 2010 representerte en tom stol symbolsk mottakeren ved seremonien. Arrangementet ble deltatt av den svenske kultur- og demokratiministeren, Amanda Lind (1980 -), som ble truet av den kinesiske ambassadøren i Sverige med forbud mot innreise i Kina hvis hun deltok på seremonien.

Gui, en kinesiskfødt svensk statsborger, ble bortført i Thailand i 2015 og er for tiden varetektsfengslet i Kina. Han ble løslatt i oktober 2017, men arrestert tre måneder senere.

Kanadiske bønder har også lidd av Kina da det stanset all import av raps etter arrestasjonen av Huawis nestleder / finansdirektør Meng Wanzhou (1972 -) i Vancouver på en amerikansk arrestordre.

Selv om jeg ikke liker Kinas inntreden i innenrikssaken i Canada og de to skandinaviske land, er det tre bekymringsområder som er av større betydning. Inntrenging er langt verre i Hong Kong, Taiwan og Xinjiang.

Ordene i dette blogginnlegget vil utvilsomt ikke ha noen positiv innvirkning på Xi Jinping eller noen annen fremmedfiendtlig leder. Dermed er min eneste tanke å oppmuntre folk til å bruke sin demokratiske makt for å velge representanter med fokus på å fremme et flerkulturelt samfunn kombinert med å rette opp den økonomiske ubalansen, og deres økonomiske makt, til å kjøpe lokalt produserte produkter og tjenester. Dette er ikke alltid like lett. Internett-selskaper er tilbakeholdne med å nevne hvor produktene de selger er laget. Mennesker som har økonomiske midler, blir også oppfordret til å lage og gi, i stedet for å kjøpe og beholde.

Lokal er ikke lett å definere. Personlig, prøver jeg å kjøpe varer produsert i Europa, og de mest demokratiske av asiatiske land, Sør-Korea og Taiwan, spesielt.

På omtrent samme måte som Kina nekter å kjøpe kanadisk kanola, vil jeg nekte å kjøpe kinesiske produkter. Kina er ikke det første landet jeg har prøvd å boikotte, og vil heller ikke være det siste. Fra midten av 1980-tallet var det innsats i Norge for å boikotte Royal Dutch-Shell Group, på grunn av deres engasjement i Sør-Afrika. Frem til i dag, og til tross for at Apartheid er for lengst asluttet i Sør-Afrika, er det ekstremt vanskelig for meg å huske å kjøpe Shell-produkter. Det som irriterte mest den gangen, var den påståtte bruken av slavearbeid, som The Los Angeles Times rapporterte .

Tidene har endret seg, og det er et økende antall produkter, selskaper og land som jeg aktivt unngår, og oppfordrer andre til å unngå.

Aktiviteter

  1. Velg et av de tre områdene som er hardest rammet av Kina: Hong Kong, Taiwan og Xinjiang. Studer hva som skjer der.
  2. Hvis du har råd til det, kan du kjøpe produkter som øker velstand i din egen by / stat / land / kontinent. Husk at “Laget i X” faktisk kan bety at kun den endelige sammensetting ble utført i X, mens underenheter og komponenter lages andre steder i verdenen, inkludert Kina.