Keywords 047 Solution

Karol Adamiecki (1866 – 1933) (Photo: National Digital Archive of Poland)

John Patrick Leary tells us, “Solutions are here to fix whatever needs fixing; a solution, by definition, requires a problem.” It is hard to disagree with him when he writes that a corporate solution provider “… invents new problems and sometimes exacerbates old ones, whether through the automation that technology facilitates, which exacerbates the problem of unemployment, or the surveillance that its data-generation procedures perform, which creates new crises of privacy rights and freedom of speech.”

Rather that finding examples of corporations to disparage, a more positive approach is to honour a person who did in fact find solutions to real problems. Karol Adamiecki (1866 – 1933) was a Polish economist, engineer and management researcher. He studied at the Institute of Technology in St. Petersburg, Russia (1884–90), and graduated as an engineer in 1891. He then returned to Poland where he managed a steel rolling mill. It was while he worked in the steel industry that he developed his ideas on management.

In 1896 Adamiecki invented a means of displaying interdependent processes, to help people understand by visualizing production schedules. He published his first papers in management in 1898. Based on graphical analysis, his “work harmonization” charts become known as “Harmonograms”. These pre-date Gantt charts by more than ten years. Some components of these charts suggest those found in the Critical Path Method, which it pre-dates by 60 years. Activities and their durations were represented by the position and length of paper strips. A header listed the name of preceding activities.

Adamiecki emphasised the importance of creating and maintaining harmonious teams, implementing practical methods of scheduling, and developing compatible, measurable means of production. Some websites claim, but do not document, that the implementation of his methods could result in productivity increases of up to 400%.

He is the author of the law of harmony in management: harmony should comprise three parts:

  • harmony of choice (all production tools should be mutually compatible, with special regard to their output production speed).
  • harmony of doing (the importance of time coordination — schedules and timetables).
  • harmony of spirit (the importance of creating a good team).

In 1903 his theory caused a stir in Russian technical circles. He also published some articles on it in the Polish magazine Przegląd Techniczny = Technical Review, nos. 17, 18, 19 and 20 (1909).

In 1919 he joined the Warsaw Polytechnic as a lecturer, becoming a professor in 1922. He was the founder and first director (1925–1933) of the Instytut Naukowej Organizacji = Institute of Scientific Organization in Warsaw. He served as vice president of the European Association of Scientific Management.

In 1925 Adamiecki founded the Polish Institute of Scientific Management.

In 1931 he published a more widely known article describing the harmonogram/ harmonograf. Adamiecki had, however, published his works in Polish and Russian, languages little known in the English-speaking world. By this time, a similar method had been popularized in the West by Henry Gantt (who had published articles on it in 1910 and 1915).

In 1972 the State College of Economic Administration in Katowice was named after him, and in 1974 it became the Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach = Karol Adamiecki University of Economics.

Adamiecki’s nemesis, was the ten year older Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), who had a similar career. Taylor became an apprentice patternmaker and machinist completing his four-year apprenticeship in 1878, then became a machine-shop laborer at Midvale Steel Works at Nicetown, Philadelphia, Pennsylvania. He was promoted quickly, becoming chief engineer.

At Stevens Institute of Technology, Taylor studied by correspondence and obtained a degree in mechanical engineering in 1883. From 1890 until 1893 Taylor worked as a general manager and a consulting engineer to management for the Manufacturing Investment Company of Philadelphia, a company that operated large paper mills in Maine and Wisconsin.

In 1893, Taylor opened an independent consulting practice in Philadelphia. He then wrote a paper, A Piece Rate System, that was presented to the American Society of Mechanical Engineers in June 1895. In 1898 he worked for Bethlehem Steel, at first, to solve a machine-shop capacity problem. Afterwards while still at Bethlehem, he invented/ discovered a number of steel mill processes that he patented.

Forced to leave Bethlehem Steel in 1901, he then focused on management and machining methods through lecturing, writing and consulting. Taylor summed up his efficiency techniques in his 1911 book, The Principles of Scientific Management.

In a Harmonygraph, the predecessors of each activity are listed at the top and the activities timing and duration are represented by horizontal markings. These markings continuously update production processes.

Activity

Use a Harmonygraph, Gantt Chart or Critical Path based methodology to help you plan, execute and update your next project.

Nøkkelord 047 Løsninger

John Patrick Leary forteller oss, “Løsninger er her for å fikse alt som trenger å fikses; en løsning, per definisjon, krever et problem.” Det er vanskelig å være uenig med ham når han skriver at en leverandør av bedriftsløsninger “… oppfinner nye problemer og noen ganger forverrer gamle, enten det er gjennom automatisering som teknologien letter, noe som forverrer problemet med arbeidsledighet, eller overvåkningen av at dens data- generasjonsprosedyrer utfører, noe som skaper nye kriser med hensyn til personvern og ytringsfrihet. “

Snarere at å finne eksempler på selskaper som er mindreverdige, en mer positiv tilnærming er å ære en person som faktisk fant løsninger på reelle problemer. Karol Adamiecki (1866 – 1933) var en polsk økonom, ingeniør og ledelsesforsker. Han studerte ved Institute of Technology i St. Petersburg, Russland (1884–90), og utdannet seg til ingeniør i 1891. Han returnerte deretter til Polen hvor han ledet et stålvalsemølle. Det var mens han jobbet i stålindustrien at han utviklet ideene sine om ledelse.

I 1896 oppfant Adamiecki et middel til å vise gjensidige avhengige prosesser, for å hjelpe mennesker til å forstå ved å visualisere produksjonsplaner. Han publiserte sine første artikler i ledelsen i 1898. Basert på grafisk analyse blir “arbeidsharmonisering” -kartene kjent som “Harmonograms”. Disse forhåndsdato Gantt-diagrammer med mer enn ti år. Noen komponenter i disse kartene foreslår de som finnes i metoden Critical Path, som den er før 60 år. Aktivitetene og varighetene deres ble representert av plasseringen og lengden på papirstrimler. En overskrift oppførte navnet på foregående aktiviteter.

Adamiecki understreket viktigheten av å opprette og vedlikeholde harmoniske team, implementere praktiske metoder for planlegging og utvikle kompatible, målbare produksjonsmidler. Noen nettsteder hevder, men dokumenterer ikke, at implementeringen av metodene hans kan føre til produktivitetsøkning på opptil 400%. Han er forfatteren av loven om harmoni i ledelse: harmoni skal bestå av tre deler:

  • valg av harmoni (alle produksjonsverktøyene skal være gjensidig kompatible, spesielt med hensyn til deres produksjonshastighet).
  • harmoni med å gjøre (viktigheten av tidskoordinering – tidsplaner og rutetider).
  • harmoni av ånd (viktigheten av å skape et godt team).

I 1903 forårsaket hans teori en oppsving i russiske tekniske kretser. Han publiserte også noen artikler om det i det polske magasinet Przegląd Techniczny = Technical Review, nos. 17, 18, 19 og 20 (1909).

I 1919 begynte han i Warszawa Polytechnic som foreleser og ble professor i 1922. Han var grunnlegger og første direktør (1925–1933) av Instytut Naukowej Organizacji = Institute of Scientific Organization i Warszawa. Han fungerte som visepresident i European Association of Scientific Management.

I 1925 grunnla Adamiecki det polske instituttet for vitenskapelig ledelse.

I 1931 publiserte han en mer kjent artikkel som beskrev
harmonogram / harmonograf. Adamiecki hadde imidlertid publisert verkene sine på polsk og russisk, språk lite kjent i den engelsktalende verden. På dette tidspunktet hadde en lignende metode blitt popularisert i Vesten av Henry Gantt (som hadde publisert artikler om den i 1910 og 1915).

I 1972 ble State College of Economic Administration i Katowice oppkalt etter ham, og i 1974 ble det Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach = Karol Adamiecki University of Economics.

Adamieckis nemesis var den ti år eldre Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), som hadde en lignende karriere. Taylor ble lærling mønstermaker og maskinist som fullførte sitt fireårige læretid i 1878, og ble deretter maskinforhandler ved Midvale Steel Works i Nicetown, Philadelphia, Pennsylvania. Han ble raskt forfremmet og ble sjefingeniør.

Ved Stevens Institute of Technology studerte Taylor ved korrespondanse
og oppnådde en grad i maskinteknikk i 1883. Fra 1890 til 1893 jobbet Taylor som daglig leder og konsulentingeniør for ledelse for Manufacturing Investment Company i Philadelphia, et selskap som drev store papirfabrikker i Maine og Wisconsin. ‘

I 1893 åpnet Taylor en uavhengig konsulentpraksis i Philadelphia. Deretter skrev han et papir, A Piece Rate System som ble presentert for American Society of Mechanical Engineers i juni 1895. I 1898 jobbet han for første gang for Bethlehem Steel for å løse en maskin-butikk kapasitetsproblem. Etterpå mens han fortsatt var på Betlehem, han oppfant / oppdaget en rekke stålfabrikkprosesser som han patenterte.

Tvunget til å forlate Bethlehem Steel i 1901, og fokuserte deretter på styrings- og maskineringsmetoder gjennom forelesninger, skriving og rådgivning. Taylor oppsummerte effektivitetsteknikkene hans i sin bok fra 1911, The Principles of Scientific Management .

Aktivitet

Bruk en Harmonigraf, Gantt-diagram eller den kritiske sti-metodikk for å hjelpe deg med å planlegge, utføre og oppdatere ditt neste prosjekt.